top of page

FABRIKANT GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT (ENGELS)

Producten van het merk Tallon (de 'Producten') worden vervaardigd door of voor Tallon Marine Limited (Tallon), een bedrijf dat is opgericht naar het recht van Nieuw-Zeeland. Producten als volgt:

Zoals hieronder verder uiteengezet, zijn Tallon Socket (voorheen bekend als 'Ontvanger') Eenheden gegarandeerd tegen defecten in materiaal of vakmanschap bij normaal gebruik tijdens de levensduur van het vaartuig waarop de Producten voor het eerst zijn geïnstalleerd door de_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ oorspronkelijke koper in de detailhandel.

Uw exclusieve verhaalsmogelijkheid onder de Tallon Socket Unit-garantie is dat Tallon, naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de wet en zoals hieronder uiteengezet, kosteloos een vervanging zal leveren aan de oorspronkelijke koper.

Alle andere  producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel, behalve dat in de Europese Unie de garantieperiode twee ( 2) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel.

Uw exclusieve rechtsmiddel voor alle andere Producten onder deze beperkte garantie is dat Tallon, naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de wet, vervanging of een tegoed aan de oorspronkelijke koper zal verstrekken voor  een Product op geen enkel aanval. Als er een tegoed wordt uitgegeven, kunt u dit gebruiken voor de aankoop van een ander -product.

Wanneer een vervanging wordt gegeven, moet het Product waarvoor de vervanging wordt geleverd, eerst worden teruggestuurd naar Tallon en wordt het eigendom van Tallon.

Geen enkele Tallon-wederverkoper, agent of werknemer is geautoriseerd om enige wijziging, uitbreiding of toevoeging aan deze garantie aan te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.

Tallon behoudt zich het recht voor om Producten stop te zetten of om producten te vervangen. In dat geval kunt u naar eigen goeddunken een vervangend Product, een tegoedbon voor de aankoop van een ander Product of een geldelijke terugbetaling ontvangen, als er geen vervanging meer beschikbaar is voor het Product dat onder deze garantie valt.

Raadpleeg www.tallonsystems.com voor retourinstructies voor uw regio

 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN :

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op  producten vervaardigd door of voor Tallon.  De beperkte garantie is niet van toepassing op producten die niet onder het Tallon-producten en Tallon draagt, voor zover toegestaan door de wet, geen verantwoordelijkheid voor producten die niet het merk Tallon dragen.

Tallon is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van instructies met betrekking tot de installatie, het onderhoud en het gebruik van het Tallon-product.

Deze beperkte garantie dekt niet:

 1. Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Tallon-producten;

 2. Schade veroorzaakt door ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken;

 3. Schade veroorzaakt door gebruik van het Product buiten het door Tallon beschreven toegestane of bedoelde gebruik;

 4. Een product of onderdeel dat zonder toestemming van Tallon is gewijzigd om functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen;

 5. In het geval van een Tallon  Socket Unit, dekt de levenslange vervangingsgarantie geen elektrische onderdelen (inclusief maar niet beperkt tot terminals, bedrading en zekeringen) of frontplaatonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot het frontpaneel, de doorvoertule, de pakking en de schroeven) zonder de schriftelijke toestemming van Tallon;

 6. Verbruiksonderdelen, tenzij er schade is ontstaan als gevolg van een materiaal- of fabricagefout;

 7. Een product of onderdeel waarop een Tallon-serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt;

 8. Cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen;

 9. Normale redelijke slijtage;

 10. Schade veroorzaakt door reparaties die niet door Tallon zijn geautoriseerd.

Voor zover toegestaan door de wet, zijn deze beperkte garantie en de hierboven beschreven rechtsmiddelen exclusief en in plaats van alle andere garanties, rechtsmiddelen en voorwaarden, zowel mondeling als schriftelijk, wettelijk, expliciet of impliciet.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST TALLON SPECIFIEK ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Als Tallon wettelijk geen wettelijke of impliciete garanties kan afwijzen, dan zijn, voor zover toegestaan door de wet, al dergelijke garanties in duur beperkt tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie en tot reparatie of vervanging zoals bepaald door Tallon naar eigen goeddunken.  

BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS TALLON NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE SCHENDING VAN GARANTIE OF VOORWAARDE, OF ONDER ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT AAN VERLIES VAN GEBRUIK; VERLIES VAN INKOMSTEN; VERLIES VAN WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (INCLUSIEF WINSTDERVING OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN ZAKEN; VERLIES VAN KANS; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; OF ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGVERLIES OF SCHADE VAN WELKE OORZAAK OOK OOK OORZAAK IS, INCLUSIEF DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN EIGENDOMMEN. Sommige staten in de Verenigde Staten, provincies in Canada, andere jurisdicties in de Europese Unie en elders staan de uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade mogelijk niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.
 

CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN:

VOOR consumenten die vallen onder de wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming in hun land of staat van aankoop of, indien verschillend, in het land waar zij wonen, de rechten en rechtsmiddelen die worden geboden door dergelijke wetten en voorschriften inzake consumentenbescherming, waaronder in Nieuw-Zeeland de Consumer Guarantees Act 1993 , kan ruimer zijn dan de voordelen van deze beperkte garantie.  

 

 

******************************************************* **************************************** _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

GARANTIE BEPERKTE DU STOF

De producten van het merk Tallon zijn fabrieken van of voor Tallon Marine Limited (Tallon) société régie par les Lois de Nouvelle Zélande. Tallon garandeert zijn produits de marine comme suit:

De douilles encastrées Tallon garanderen garanties tegen de ondeugden van het materiaal of de fabricage en het normale gebruik tegen de duur van de levensduur van de bateau op de originele installatie van het personeel van de oorspronkelijk geselecteerde producten van Tallon.

Alle autres-produits van het merk Tallon staan garant voor de ondeugden van het materiaal of de fabricage en het normale gebruik van een (1) compter van de datum van de aankoop initiaal of detail, sauf dans l'Union Europeenne of de délai de garantie van de twee (2) en compter van de datum van de aankoop initiaal au détail.

U heeft een exclusief recht in het kader van de garantie van de douilles encastrées Tallon is beperkt tot de feitelijke procedure van Tallon, naar keuze en in de mate van zekerheid die de wet toelaat, of gratis vervanging van de persoon die de oorspronkelijke acheté les heeft gegeven douilles encastrées au détail.

U heeft een exclusieve rechtsbevoegdheid in het kader van de cette-garantie voor al uw producten die beperkt zijn tot de procedure van Tallon, naar keuze en in de mate van het recht die de wet toelaat, gratis vervanging van het product of naar het octrooi au bénéfice de la personne l'ayant à l'origine acheté au détail. Als u akkoord gaat, kunt u de werkgever een product van het merk Tallon aanbieden.

In het geval van vervanging, het product verandert van land tot land om terug te keren naar Tallon en de eigenaar van Tallon. Les frais de main d'oeuvre, d'assurance et de port pour les retours ne sont pas compris.

Als verkoper, agent of werknemer van Tallon heeft geen autorisatie tot het aanbrengen van wijzigingen, verlengingen of uitbreidingen van de présente-garantie, die op de hoogte zijn van de schriftelijke verklaring.

Tallon bewaart het recht om de fabricage van producten of de vervanging van de auto's te voorkomen. Dan kunt u een vervangend product of een vergoeding in aantal ontvangen, in de volgende discretie van Tallon, of de vervanging van het product door de présente gegarandeerd plus beschikbaar is.

Voor retourzendingen van uw land kunt u een verslaggever op de site www.tallonsystems.com raadplegen.
 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN :

Dit garandeert een beperkte applique uniciteit van de producten van het merk Tallon-fabriqués voor of voor Tallon. De gegarandeerde beperking van de toepassing van een merkproduct dat niet van belang is voor het merk Tallon, kan worden geëmballeerd of verkocht met producten van het merk Tallon en Tallon, voor de wet die permette is, kan geen responsabiliteit worden verkregen ten opzichte van de producten die belangrijk zijn voor het merk Tallon.

Tallon is niet verantwoordelijk voor de dommages als gevolg van het niet respecteren van de kennisgeving van de installatie, het bedrijf en het gebruik van het product Tallon. Cette garantie limitée ne couvre pas :

 1. Les dommages provoqués par one use avec des produits ne portant pas la marque Tallon;

 2. Les dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise use, une inondation, un incendie, un siddering of autres cause extérieures;

 3. De heerschappijen provoceren de exploitatie van het product en de hors des gebruiksvergunningen of prévues, vertellen dat Tallon decrites heeft;

 4. Een product of een stuk dat is gewijzigd in een functiewisselaar of capaciteit zonder toestemming van Tallon

 5. Als het geval van een douille-encastrée Tallon met elektrische voeding, de garantie van vervanging tot vie ne couvre pas les samengestelde elektrische apparaten, notamment et de manière non limitative les bornes, fils et fusibles sans la permission écrite de Tallon;

 6. De consommables, sauf les dommages survenus en raison d'un vice de material of fabrication;

 7. Een product of een stuk op lesquels in de numero serie van Tallon en een hoger of ander alternatief;

 8. Les dommages esthétiques, notamment et de manière non limitatives les rayures;

 9. Normaal normaal;

 10. Les dommages provoqués par des reparations non autorisées par Tallon.

Als de maatstaf die de wet toelaat, de présente garantie limitée en de rechten stipulés ci-dessus zijn exclusief en vervangend voor de garanties van de autres, voies de recours et conditions, qu'elles soient orales of écrites, réglementaires, drukt ou impliciet uit.

DANS LA MESURE DE CE QUE PERMET LA LOI, TALLON RÉCUSE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION RÉGLEMENTAIRE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS BEPERKING LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE EN D'ADÉQUATION A UN OBJECTIF PARTICULIER ET LES GARANTIES CONTRE LES VICES CACHÉS OU LATENTS. Si Tallon heeft geen wettelijke garanties of impliciete garanties, de garanties zijn van alle kanten, dan is de maatstaf die de wet toelaat, beperkt tot de duur van de présente garantie expresse et à la reparation of au vervangingsnummers die door Tallon zijn bepaald is een andere discretie.

HORMIS DANS LE CADRE PRÉVU PAR LA PRESENTE GARANTIE ET DANS LA MESURE DE CE QUE PERMET LA LOI, TALLON N'EST PAS RESPONSABLE DES PREJUDICES OU DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE OU DE L'INOBSERVATION D 'UNE CONDITION, OU SELON TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, NOTAMMENT ET DE MANIÈRE NON LIMITATIEVE LA PERTE DE JOUISSANCE, LE MANQUE À GAGNER, LA PERTE DE PROFITS RÉELS OU ANTICIPÉS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS SUR LES CONTRATS), LA PERTE DE JOUISSANCE EN NUMÉRAIRE, LA PERTE D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES, LA PERTE D'ACTIVITÉ, LA PERTE D'OPPORTUNITÉ, LA PERTE DE COTE D'ESTIME, LA PERTE DE RÉPUTATION OU TOUT PREJUDICE OU DOMMAGE INDIRECT OU IMMATÉRIEL CAUSÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, Y OMVAT DE VERVANGING VAN MATERIALEN EN BIENS. Bepaalde staten van de Verenigde Staten, bepaalde provincies van Canada en andere ressorts in de Europese Unie en ailleurs kunnen geen autorisatie verlenen voor de uitsluiting van dommages-accessoires of immaterieel. De beperking die voorafgaat, is niet van belang.
 

LOIS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR :

Als de consommateurs couverts par des lois of des regglementations de protection du consommateur dans le pays or l'État du lieu d'achat ou, s'il est différent, dans leur pays de résidence, les droits et recours prevus par ces lois et réglementations de bescherming van de consument, notamment la Loi des garanties du consommateur in Nouvelle Zélande, kan ervoor zorgen dat de voordelen van de garantie beperkt zijn.

bottom of page